Tìm nhà thầu

Các nhà thầu có tên trong danh sách ở đây sẵn sàng làm việc trong khu phố của quý vị. Các nhà thầu của RainWise sẽ áp dụng vốn kỹ năng và phương pháp đa dạng vào công việc quản lý nước mưa trên bất động sản tư nhân. Hãy khám phá các tiêu chí tìm kiếm bên dưới, sau đó liên lạc với một vài nhà thầu ngay hôm nay.

Quý vị có muốn trở thành một nhà thầu cho RainWise không? Truy cập trang Tài Nguyên cho Nhà Thầu của chúng tôi để biết thêm thông tin về các cơ hội sắp tới.

Disclaimer
The City of Seattle and King County are not endorsing any specific business / contractor / vendor or making any representation or warranty regarding their qualifications, products, or workmanship. The City of Seattle and King County disclaim any liability that may be alleged to arise from the work of any business / contractor / vendor on a customer project. The City of Seattle and King County offer this rebate to completed projects and do not offer warranties or guaranties. It is up to the property owner to ensure that the project is maintained correctly and operating effectively.