Điều Kiện Hợp Lệ

Hãy kiểm tra điều kiện của chương trình Rainwise hoàn tiền lại cho chi phí lắp đặt hệ thống bồn chứa nước mưa và/hoặc vườn thoát nước mưa.
Vui lòng không sử dụng các loại dấu (không dùng dấu chấm, phẩy, gạch chéo, v.v.)

Tại sao tôi chỉ đủ điều kiện cho bồn chứa nước mưa thôi?

Bất động sản của quý vị có thể có loại đất không có độ thoát nước tốt hoặc ở khu vực dốc / dễ xảy ra lở đất. Để tìm hiểu thêm về những yêu cầu để hội đủ điều kiện thi công vườn thoát nước mưa, hãy bấm vào đây. Tìm hiểu thêm về lợi ích của bồn chứa nước mưa hãy bấm vào đây.

Tại sao tôi không đủ điều kiện?

Mặc dù quý vị sống trong khu vực hội đủ điều kiện, bất động sản của quý vị có thể có một số tiêu chí không đủ điều kiện. Nếu ngôi nhà của quý vị tương đối mới, thì nhà xây dựng đã tuân theo quy định về hệ thống thoát nước mưa. Hãy qua trang mạng: GSI Western WA Resources, quý vị có thể xem các tài nguyên khác như tiền trợ cấp nhỏ, GSI Mini Grant dễ giúp trả một số chi phí khi lắp đặt hệ thống.

Tôi có thể làm gì nữa?

Hãy lên trang mạng 12,000 Rain Gardens để biết các tài nguyên về cách tự thi công vườn thoát nước mưa của quý vị, các chương trình hỗ trợ và tiền trợ cấp, chẳng hạn như GSI Mini GrantRainWise Access Grant. Hãy truy cập trang mạng Garden Hotline (Đường dây nóng về chăm sóc vườn) để biết những cách khác mà vườn cây của quý vị có thể giúp giữ sạch vùng nước trong địa phương của chúng ta.

Disclaimer
The City of Seattle and King County are not endorsing any specific business / contractor / vendor or making any representation or warranty regarding their qualifications, products, or workmanship. The City of Seattle and King County disclaim any liability that may be alleged to arise from the work of any business / contractor / vendor on a customer project. The City of Seattle and King County offer this rebate to completed projects and do not offer warranties or guaranties. It is up to the property owner to ensure that the project is maintained correctly and operating effectively.