Eligibility

Check your RainWise rebate eligibility for a cistern and/or rain garden.
Please do not use any punctuation (no commas, periods, dashes, etc.)

Why am I only eligible for a cistern?

Your property may have poorly draining soils or be in a steep/landslide-prone area. To learn more about what determines eligibility for a rain garden, click here. Learn more about the benefits of cisterns here.

Why am I not eligible?

Even though you live in an eligible basin, your property may have some disqualifying criteria. If your home is relatively new, it already complies with current stormwater code. You can check out other incentive resources like the GSI Mini Grant here:  GSI Western WA Resources

What else can I do?

Visit 12,000 Rain Gardens for resources on building your own rain garden, incentive programs and grants, such as the GSI Mini Grant and RainWise Access Grant. Visit the Garden Hotline website for other ways your yard can help keep our local waters clean.

¿Porque solo soy elegible para una cisterna?

Es probable que su propiedad tenga tierra que tanga un índice muy bajo de filtración o que este en una pendiente o un lugar que es susceptible a erosiones. Para aprender más acerca de que determina la elegibilidad de un jardín de lluvia, haga click aquí. Para aprender más de los beneficios de una cisterna, haga click aquí.

¿Porque no soy elegible?

Aunque usted viva en una zona elegible, su propiedad puede tener algún otro factor que lo/a descalifique. Si su casa es relativamente nueva, ya fue construida siguiendo las ordenanzas del código de aguas pluviales. Tenemos otros programas como los GSI mini grants, también vea otros recursos.

¿Qué más puedo hacer?

Viste la página web 12,000 Jardines de Lluvia para informarse de recursos para que usted pueda construir su propio jardín de lluvia, incentivos y becas, como los GSI mini grants y el Fondo de acceso RainWise. Visite la página web del Garden Hotline Visite para informase de otros modo de como su jardín puede ayudar a mantener nuestros cuerpos de agua locales limpios.

Tại sao tôi chỉ đủ điều kiện cho bồn chứa nước mưa thôi?

Bất động sản của quý vị có thể có loại đất không có độ thoát nước tốt hoặc ở khu vực dốc / dễ xảy ra lở đất. Để tìm hiểu thêm về những yêu cầu để hội đủ điều kiện thi công vườn thoát nước mưa, hãy bấm vào đây. Tìm hiểu thêm về lợi ích của bồn chứa nước mưa hãy bấm vào đây.

Tại sao tôi không đủ điều kiện?

Mặc dù quý vị sống trong khu vực hội đủ điều kiện, bất động sản của quý vị có thể có một số tiêu chí không đủ điều kiện. Nếu ngôi nhà của quý vị tương đối mới, thì nhà xây dựng đã tuân theo quy định về hệ thống thoát nước mưa. Hãy qua trang mạng: GSI Western WA Resources, quý vị có thể xem các tài nguyên khác như tiền trợ cấp nhỏ, GSI Mini Grant dễ giúp trả một số chi phí khi lắp đặt hệ thống.

Tôi có thể làm gì nữa?

Hãy lên trang mạng 12,000 Rain Gardens để biết các tài nguyên về cách tự thi công vườn thoát nước mưa của quý vị, các chương trình hỗ trợ và tiền trợ cấp, chẳng hạn như GSI Mini GrantRainWise Access Grant. Hãy truy cập trang mạng Garden Hotline (Đường dây nóng về chăm sóc vườn) để biết những cách khác mà vườn cây của quý vị có thể giúp giữ sạch vùng nước trong địa phương của chúng ta.

为什么我只有安装水缸的资格?

您的物业可能拥有排水性较低的泥土,或者位于陡峭/容易发生滑坡的地区。 要了解更多有关我们如何决定雨花园资格的信息,请点击此处。 在此处详细了解水缸的好处。

为什么我不不具备资格?

即使您居住在合资格的流域中,您的物业也可能有一些不符合的条件。 如果您的房屋相对较新,它已经符合当前的雨水处理法规。 您可以在此处查看其他资源,例如GSI小型资助金: GSI Western WA Resources

我还可以做些什么?

访问12,000 Rain Gardens网站,以获取有关建立自己的雨花园,奖励计划和补助金的资源,例如GSI 小型资助金RainWise 补助金。 访问花园热线网站,以了解其他可以帮助我们保持当地水域清洁的方法。

Disclaimer
The City of Seattle and King County are not endorsing any specific business / contractor / vendor or making any representation or warranty regarding their qualifications, products, or workmanship. The City of Seattle and King County disclaim any liability that may be alleged to arise from the work of any business / contractor / vendor on a customer project. The City of Seattle and King County offer this rebate to completed projects and do not offer warranties or guaranties. It is up to the property owner to ensure that the project is maintained correctly and operating effectively.